top of page

Trestní pojmy lidsky

Trestní pojmy lidsky, NE právnicky. Vyhledávejte z 50 nejčastějších pojmů.

Vše je zjednodušeně řečeno a pro upřesnění odkazuji na trestní zákoník, který je na tomto webu. Můžete v zákonu vyhledávat pomocí klávesové zkratky Ctrl/Cmd + F nebo vyhledávání v pravém horním rohu stránky.
 

Advokát ex offo

Advokát ex offo je soudem ustanovený obhájce v případech nutné obhajoby. Pokud si ho chcete zvolit sám, tak můžete. Advokát ex offo jsem třeba já osobně.

Domácí vězení

Odsouzený se musí zdržovat v přesně určeném obydlí v době, kterou soud stanoví. Obydlí může opustit jen na přesně stanovený čas kvůli práci, lékaři, nákupech a dalších osobních záležitostech. 

Křivé svědectví

Křivé svědectví, resp. křivá výpověď je trestný čin. Podat svědectví musíte. Můžete však odmítnout jen ze zákonem stanovených podmínek, např. pokud jste v blízkém příbuzenském poměru k obviněnému nebo pokud si můžete pravdivou výpovědí přivodit nebezpečí trestního stíhání sobě nebo blízké osobě.

Nahlížení do spisu, kopie protokolu

Každý, koho se týká trestní případ má právo nahlížet do předmětného spisu, např. obviněný, obhájce, poškozený. 

Námitka podjatosti

Pokud si myslíte, že vztah orgánu činném v trestním řízení (např. vztah policisty nebo soudce) k Vašemu trestnímu případu nebo k Vaší osobě je pochybný, namítněte podjatost. Oni se tím pak musí zabývat. 

Narovnání

Vedle podmíněného zastavení trestního stíhání je narovnání jedním ze způsobů, jak docílit toho, aby nebylo rozhodováno o vině a trestu. Musíte splnit zejména následující podmínky:

 • Složení přiměřené částky na účet soudu na veřejně prospěšné účely.

 • Trestný čin se sazbou do 5-ti let ve vězení.

 • Doznání.

 • Nahrazení škody nebo uzavření dohody s poškozeným.

 • Přiměřenost k okolnostem spáchání trestného činu. 

Nepříčetnost

Pokud byl pachatel pro duševní poruchu v době páchání činu neschopný ovládat své jednání a nebyl schopný rozpoznat protiprávnost svého jednání, pak byl nepříčetný a tudíž není trestně odpovědný. 

Nutná obhajoba

Každý obviněný má právo hájit se sám nebo prostřednictvím obhájce. Obhájcem může být jen osoba zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory.
 

V některých případech obviněný obhájce mít musí (tzv. nutná obhajoba). Pokud si obviněný v těchto případech obhájce nezvolí sám, ustanoví mu ho soud z úřední povinnosti, tzv. obhájce ex offo.
 

Pokud je například obviněný ve vazbě nebo ve výkonu trestu, obviněný je zbaven způsobilosti k právním úkonům, obviněný je mladistvý, hrozí trest odnětí svobody přes 5 let atd.

Nutná obrana a krajní nouze

Jedná se o nutnou obranu, pokud použijete nůž na útočníka, který s nožem útočí na vás. Ale není nutnou obranou, pokud takový útočník už Vám nic nedělá a vy se za ním s nožem v ruce rozběhnete a zaútočíte na něj a také není nutnou obranou to, pokud chcete zastřelit zloděje, který Vám krade mobil. 

Obecně prospěšné práce

Odsouzený musí trest vykonat ve svém volném čase, vykonává se nejčastěji u obecních úřadů nebo v neziskových organizacích, např. úklid, humanitární činnost apod. Za tuto práci peníze nedostáváte. K práci nejste nuceni, ale pokud si neodpracujete své hodiny, může Vás čekat horší trest jako vězení, domácí vězení.

Obžaloba

Až když Policie ukončí vyšetřování a už je obviněný vyslechnut, pak státní zástupce podává na obviněného obžalobu k soudu. V obžalobě státní zástupce uvádí zejména popis jednání obviněného, jaký trestný čin obviněný spáchal a navrhne důkazy. Aby státní zástupce s obžalobou nebyl u soudu úspěšný, musí mít obviněný dobrou obhajobu a argumenty. 

Odposlechy telefonů

O vydání příkazu k odposlechu rozhoduje jen soud, a to například u závažných úmyslných trestných činů nebo u drogových deliktů.

Orgány činné v trestním řízení

Policie České republiky, státní zastupitelství a soud. Každý z těchto orgánů má jasně vymezenou působnost v různých stádiích trestního řízení.

Osoba blízká

Je-li taková osoba ve vztahu k obviněnému osobou blízkou, může to mít např. vliv na samotnou existenci trestního stíhání nebo na možnost odmítnout svědeckou výpověď. 

Peněžitá záruka (kauce)

Peněžitá záruka musí být nejméně 10.000 Kč, přičemž její horní hranice není zákonem stanovena a je může tím být nahrazena vazba (v některých specifických případech). O přijetí nebo nepřijetí kauce rozhoduje soud a někdy státní zástupce.


V případě porušení zákonem stanovených podmínek peněžitá záruka propadá státu, ale bapříklad při nástupu do vězení se kauce vrací.

Podání vysvětlení

Vysvětlení je podáváno příslušnému útvaru Policie ČR. K podání vysvětlení může být vyzván každý, nikoliv jen podezřelý ze spáchání trestného činu (např. i účastník dopravní nehody). Každý je povinen se na toto předvolání dostavit a odmítnout lze jen podle zákona.

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

I z vězení můžete být propuštěni dříve. Stačí splnit zákonné podmínky. Pak doporučuji podat žádost.  
Stručně k podmínkám:

 • odsouzený již vykonal zákonem stanovenou poměrnou část trestu (např. polovinu uloženého trestu),

 • odsouzený svým chováním a plněním povinností ve výkonu trestu prokázal polepšení a

 • lze důvodně očekávat, že odsouzený povede řádný život nebo pokud soud přijal záruku za dovršení nápravy odsouzeného.

Podmíněné zastavení trestního stíhání

Musíte splnit tvrdé podmínky, zejména:

 • Malý trestný čin (přečin).

 • Doznání.

 • Nahrazení škody (třeba i uzavření dohody s poškozeným).

 • Dosavadní řádný život a i následný.

 • A můžete i finančně pomoci obětem trestných činů.

Podmíněný trest

Odsouzený v takovém případě nejde po vynesení rozsudku do vězení a dál pokračuje ve svém běžném životě. Soud ale jeho chování v průběhu zkušební doby sleduje. Pokud odsouzený nevede řádný život, jde do vězení.

Pokuta neboli peněžitý trest

Nejnižší možný peněžitý trest je 2.000 Kč a naopak nejvyšší je 36.500.000 Kč.

Polehčující a přitěžující okolnosti

Co Vám nepomůže: recidiva, zákeřnost, lstivý nebo surový způsob, zneužití bezbrannosti, závislosti či podřízenosti, spáchání trestného činu vůči dítěti, těhotné ženě či starým a nemocným lidem, dále spáchání trestného činu za živelné pohromy, organizování trestného činu, spáchání více trestných činů či delší pokračování v trestné činnosti. 


Ale pomůže naopak například toto: spáchání činu v silném rozrušení nebo ve věku blízkém věku mladistvých, ve stavu závislosti či podřízenosti, pod vlivem tíživých poměrů či při odvracení nebezpečí, předchozí řádný život, aktivní podílení na nápravě následků trestné činnosti, upřímná lítost, oznámení spáchání trestného činu a spolupráce s Policií.

Právní moc rozsudku

Jestliže je rozsudek pravomocný, je závazný pro všechny a nelze jej již měnit. Nelze s ním nic dělat kromě výjimek dle zákona. Pokud je rozsudek pravomocný, je zároveň vykonatelný.  

Presumpce neviny

Na každého, kdo dosud nebyl pravomocně odsouzen za předmětný trestný čin, musí všichni hledět jako na nevinného. Například Policie musí být nestranná a omezovat jen nezbytně.

Probační a mediační služba

Především zajišťuje dohled nad podmíněně odsouzenými a řeší výkon trestu obecně prospěšných prací. Pomůže také s dohodou mezi obviněným a poškozeným ohledně náhrady škody. Více informací je na webu www.pmscr.cz.

Promlčení trestního stíhání

Délka promlčecí doby je závislá na výši trestní sazby trestného činu a činí dvacet let, patnáct let, pět let nebo tři roky. Čím závažnější trestný čin, tím delší zkušební doba. Některé zvlášť závažné trestné činy se nepromlčují vůbec. 

Příprava a pokus trestného činu

Jednání pachatele, který např. střílel po někom v úmyslu ho zabít, ale netrefil se, je z hlediska trestní odpovědnosti posuzováno stejně, jako kdyby se mu trefit podařilo. 

U těžkých zločinů je trestné i to, že se na něj připravujete, např. pachatel si opatří zbraň v úmyslu někoho s ní zabít.

 

Ale lze se z toho vyvléknout – pokud odstraníte nebezpečí nebo to brzo oznámíte. 

Rejstřík trestů

Výpis z rejstříku trestů lze získat například na Czech pointu. Na počkání.

Souhlas poškozeného k trestnímu stíhání

Jsou-li poškozený a obviněný v příbuzenském poměru, lze trestní stíhání zahájit nebo v něm pokračovat jen se souhlasem poškozeného, např. u ublížení na zdraví, krádeže, podvodu, vydírání, poškození cizí věci, porušování domovní svobody, sexuálního nátlaku atd.
 

Ale jsou i výjimky, např. souhlas poškozeného se řešit nebude, pokud je mladší 15ti let. 

Spolupracující obviněný, korunní svědek

Obviněný může dosáhnout trestu nižšího, než který by mu jinak podle zákona musel být soudem uložen, pokud přispěje k objasnění zvlášť závažné organizované trestné činnosti.

Škoda jako znak trestného činu

Jen u některých trestných činů (zejména majetkových) bude záležet na výši způsobené škody, nejméně 5.000 Kč.

Trestní odpovědnost

Trestní odpovědnost je následek za spáchání trestného činu, a to úmyslně nebo nedbalostně. Existuje několik podmínek, které vedou k Trestní odpovědnost zanikne například upuštěním od přípravy nebo pokusu trestného činu nebo účinnou lítostí. Některé okolnosti vylučují protiprávnost, jako například nutná obrana, krajní nouze, svolení poškozeného atd. 

Trestní oznámení

Trestní oznámení je povinen převzít každý útvar Policie ČR, ale i státní zástupce. Oznámení lze zejména učinit ústně do protokolu, písemně, elektronicky. 

Trestní příkaz

Pokud jsou důkazy přesvědčivé a jasné, rozhodne soud bez soudního jednání trestním příkazem (rozhodnutí soudce od stolu), ale jen u trestů do 5ti let. Nelze rozhodnout o vzetí do vězení.

Trestný čin

Není trestného činu bez zákona (nullum crimen sine lege). Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny (tj. podle závažnosti).

Typy věznic

Trestní zákon rozlišuje čtyři typy věznic, a to podle závažnosti trestného činu a dalších podmínek, tedy:

 • s dohledem,

 • s dozorem,

 • s ostrahou,

 • se zvýšenou ostrahou.

Úřední osoba, veřejný činitel

Podle trestního zákona je veřejným činitelem nebo úřední osobou dle přesných podmínek např. volený funkcionář nebo jiný odpovědný pracovník státní správy, poslanec, soudce, vojáci, policisté, soudní exekutor, myslivecká stráž, rybářská stráž apod. 

Vazba

Do vazby lze vzít obviněného jen ve třech případech:

 • obviněný se skrývá nebo uprchl, aby se tak vyhnul trestnímu stíhání nebo trestu (tzv. vazba útěková)

 • obviněný ovlivňuje spoluobviněné nebo svědky (tzv. vazba koluzní)

 • obviněný opakuje trestnou činnost, pro kterou je nebo už byl v minulosti stíhán (tzv. vazba předstižná).

Zabezpečovací detence

Jedná se o zdravotnické zařízení (ne věznici), kde je vězeňská služba a určitá bezpečnostní opatření, která znemožňují odsouzeným útěk, ale naopak jim umožňuje volnější režim než ve vězení (návštěvy, telefonování, internet apod.). Většinou o ní soud rozhodne u lehčích trestných činů spáchaných ve stavu duševní.

Zahlazení odsouzení

Každé odsouzení je zapisováno do rejstříku trestů, ale naštěstí ho lze smazat, tzv. zahladit (po splnění určitých podmínek). Pak se na Vás bude hledět, jak byste odsouzení nikdy nebyli a vždy jste žili řádným životem. Zahlazené odsouzení již nebude ve výpisu z rejstříku trestů uváděno. 
 

O zahlazení rozhoduje soud na žádost odsouzeného. Žádosti lze vyhovět, pokud odsouzený vedl nepřetržitě po výkonu uloženého trestu nebo po jeho prominutí či promlčení řádný život po zákonem stanovenou dobu, která je:

 • 1 rok u trestu propadnutí majetku, propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty, domácího vězení, trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce či zákazu pobytu nebo u peněžitého trestu za úmyslný trestný čin.

 • 3 roky u trestu odnětí svobody do 1 roku a trestu vyhoštění 

 • 5 let u odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu 1 rok,

 • 10 let u odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu 5 let,

Zahladit však nelze odsouzení, pokud ještě nebylo ukončeno uložené ochranné opatření (např. ochranná léčba), a to i tehdy, že od výkonu trestu již uplynula doba požadovaná pro zahlazení.

Někdy je zahlazeno automaticky i bez žádosti. To platí u podmíněného trestu odnětí svobody (pokud nebyl přeměněn na nepodmíněný), trestu obecně prospěšných prací (pokud je celý vykonán a nedošlo k přeměně na trest odnětí svobody), peněžitého trestu za nedbalostní trestný čin (nebyl-li kvůli nezaplacení nařízen náhradní trest odnětí svobody), trestu zákazu činnosti a trestu vyhoštění na dobu 1 roku až deseti let (tedy nikoliv na dobu neurčitou). Bylo-li odsouzenému uloženo jedním rozsudkem více trestů, počítá se lhůta pro zahlazení až od vykonání posledního z těchto trestů.


A naopak něco zahladit nelze, např. neukončená uložená ochranná léčba.

Zákaz činnost

Nejčastěji je ukládán tento trest jako zákaz řízení motorových vozidel nebo třeba zákaz výkonu povolání ve státní správě nebo zákaz výkonu povolání spojených s hmotnou odpovědností (majetkové trestné činy). Většinou je tento trest ukládán spolu s dalším trestem (třeba obecně prospěšných prací). 

Zavinění trestného činu

Obecně platí, že pro naplnění skutkové podstaty trestného činu je potřeba zavinění úmyslného. Ale u některých trestných činů stačí nedbalost (např. u dopravních nehod). 

Pak je nutné rozlišovat úmysl přímý nebo nepřímý a nedbalost vědomou nebo nevědomou, popř. hrubou nedbalost. 

bottom of page